Welkom bij Moraal Juridisch Advies

Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

U kunt bij ons advies op vragen over omgevingsvergunningen, waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordingen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Wij verzorgen ook cursussen (op maat) op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening en het algemeen bestuursrecht.

U kunt met ons in contact komen door het contactformulier in te vullen of bel ons op 06-39 83 62 81.

Laatste artikelen

Prev Next

Een opmerkelijke uitspraak over hogere waarden geluidhinder

25-10-2016 Hits:19 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Jos van der Velden van AKD. Op 5 oktober 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een uitspraak gedaan over een besluit...

Lees verder

Beoordeling voorwaarden wijzigingsbevoegdheid

25-10-2016 Hits:17 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. De voorwaarden voor toepassing van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan kunnen in een procedure tegen dat bestemmingsplan ter discussie worden gesteld. Uit een...

Lees verder

Over een faillissement en een herzien exploitatieplan

24-10-2016 Hits:41 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Marieke Dankbaar van Pot Jonker Advocaten. Procedures over herziene exploitatieplannen zijn niet heel dik gezaaid en procedures over exploitatieplannen waarin een gefailleerde ontwikkelaar, een hypotheekhouder (een bank) en...

Lees verder

De zorgplicht van de Wet natuurbescherming

24-10-2016 Hits:44 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Annemarie Drahmann en Roos Bruijnsteen van het Stibbeblog. Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) voorzien. In dit bericht staat de zorgplicht van...

Lees verder

Feitelijke situatie in Natura 2000-gebied bepalend voor plantoets

24-10-2016 Hits:56 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. In een passende beoordeling moet worden bezien of een bestemmingsplan gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Op welke wijze dat...

Lees verder

AKD verdiept: Geluid onder de Omgevingswet

17-10-2016 Hits:183 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Jos van der Velden van AKD. De normering van omgevingsgeluid is op dit moment erg versnipperd in verschillende wetten geregeld. Daarbij is de geluidbron meestal als aanknopingspunt gebruikt....

Lees verder

Voorwaardelijk ontheffing Ffw is mogelijk

16-10-2016 Hits:192 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Fleur Onrust van Envir-Advocaten. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) overweegt in een uitspraak van 5 oktober 2016 dat een ontheffing op grond van artikel...

Lees verder

Voortgang implementatie Omgevingswet

15-10-2016 Hits:224 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Hoeveel overheden bereiden zich inmiddels voor op de komst van de Omgevingswet? De koepels en samenwerkingspartners in het Programma Aan de slag met de Omgevingswet (VNG, IPO, Unie van Waterschappen...

Lees verder

Kamerbrief met aanvullende informatie AMvB's Omgevingswet

15-10-2016 Hits:232 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt op verzoek van de Tweede Kamer aanvullende informatie over de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Download 'Kamerbrief met aanvullende informatie AMvB's...

Lees verder

AKD verdiept: financiële instrumenten in de Omgevingswet

15-10-2016 Hits:188 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Eveline Sillevis Smitt van AKD. In hoofdstuk 13 van de Omgevingswet (Ow) zijn financiële bepalingen over vergunningen, leges en interbestuurlijke financiële regelingen opgenomen. De regelingen zijn uit bestaande...

Lees verder

De natuurvisie: één van de kerninstrumenten uit de Wet natuurbescherming

15-10-2016 Hits:184 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Annemarie Drahmann en Roos Bruijnsteen van het Stibbeblog. Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) voorzien. In dit bericht staat één van de...

Lees verder

Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

14-10-2016 Hits:211 Nieuws Wro Jelger Moraal

Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

In het oktobernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een kroniek verschenen waarin de Adviezen worden besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de CvA) heeft gepubliceerd op haar website...

Lees verder

Uitbreiding van de programmatische aanpak onder de Wet natuurbescherming

14-10-2016 Hits:196 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Erwin Noordover en Lisa van der Maden van het Stibbeblog. Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming voorzien. Hiermee wordt een algemene grondslag geïntroduceerd...

Lees verder

AKD verdiept: Planschade onder de Omgevingswet

14-10-2016 Hits:179 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Bart Roozendaal van AKD. Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor schade. Dat hoofdstuk zal onder een afdeling bevatten over wat nu planschade en nadeelcompensatie wordt genoemd....

Lees verder

Persoonsgebonden overgangsrecht

14-10-2016 Hits:201 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. In de uitspraak van  AbRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2628, inzake het bestemmingsplan Plassengebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk komt de vraag aan de orde of ...

Lees verder

Analyse Rijksbegroting 2017

13-10-2016 Hits:202 Nieuws Wro Jelger Moraal

Specialisten van Platform31 analyseerden de Rijksbegroting 2017. Wat zijn de gevolgen voor de steden en regio’s op de verschillende domeinen? Gemeenten kunnen op de terreinen van economie en onderwijs, maar vooral...

Lees verder

Technische briefing Tweede Kamer concept AMvB's en Invoeringswet Omgevingswet

13-10-2016 Hits:204 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Op 29 september 2016 is er een technische briefing geweest over de concept- AMvB’s van de Omgevingswet en de brief over de Invoeringswet. Hieronder staan de presentaties die hiervoor zijn...

Lees verder

Verruiming begrip “bouwterrein” voor de BTW

13-10-2016 Hits:194 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Cees Graafland van het Stibbeblog. Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2017 gepresenteerd. Met betrekking tot de geplande wijzigingen voor het jaar 2017 lichten we hieronder één...

Lees verder

Exploitatieplan: belanghebbendheid en besluitonderdelen

13-10-2016 Hits:170 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In de onderhavige uitspraak staat de herziening van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost’ van de gemeenteraad van Maasgouw centraal (AbRvS van 5 oktober 2016,...

Lees verder

De Wet natuurbescherming: algemene doelenbepaling

12-10-2016 Hits:182 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Roos Bruijnsteen en Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) voorzien. In dit bericht staat de algemene doelenbepaling...

Lees verder

De Wet natuurbescherming: het overgangsrecht

12-10-2016 Hits:181 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Op 1 januari 2017 is beoogd dat de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking treedt en komen onder meer de Natuurbeschermingwet 1998 (Nbw)...

Lees verder

Drie belangrijke wijzigingen onder de Wet natuurbescherming

12-10-2016 Hits:175 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Erwin Noordover en Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming voorzien. Dit blog beschrijft drie belangrijke wijzigingen onder de...

Lees verder

Nieuwe Wet natuurbescherming vormt herijking Nederlandse natuurregelgeving

12-10-2016 Hits:184 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Erwin Noordover en Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming met bijbehorend besluit en regeling voorzien. Deze wet vervangt...

Lees verder

De bestuursrechter toetst ambtshalve of een punitieve sanctie terecht is opgelegd

11-10-2016 Hits:178 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Christien Saris van het Stibbeblog. Op 11 mei 2016 is een belangrijke uitspraak gewezen voor het punitieve sanctierecht. De Afdeling heeft in die uitspraak ambtshalve bepaald dat het...

Lees verder

AKD Verdiept: Externe veiligheid onder de omgevingswet - vereenvoudigen en herziening

06-10-2016 Hits:334 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Jamaal Mohuddy van AKD. Externe veiligheidsregelgeving gaat over het regelen van activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, geproduceerd of vervoerd. Omdat deze activiteiten gevaren voor de omgeving met...

Lees verder